List of active policies

Name Type User consent
Privacybeleid Privacy policy Authenticated users
Gebruikersvoorwaarden Site policy All users

Summary

Betreft het privacybeleid wat van toepassing is op het Bettery-Academy portaal.

Full policy

Privacybeleid Bettery Academy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, opslaan en gebruiken en met welk doel. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bettery Academy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bettery Institute niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevensverwerking 

Wanneer u met Bettery Academy gaat werken, zijn daar een aantal persoonsgegevens voor nodig. Deze gegevens worden verzameld door diegene die de GG/ZZ-scholing organiseert binnen uw organisatie/bedrijf/gemeente. Wij hebben deze gegevens nodig om een persoonsgebonden account voor u te maken. De gegevens die wij invoeren worden opgeslagen op een beveiligde server. 

De volgende gegevens worden opgeslagen bij het aanmaken van uw account:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Werkzaam binnen welke organisatie
 • Functie waarin werkzaam
 • Beroepsgroep
 • Nummer beroepsgroep

Deze gegevens zijn verplicht voor het aanmaken van een persoonlijk account en voor het ontvangen van accreditatie punten voor de scholing. Ook is er de mogelijkheid om meer profiel gegevens aan te vullen voor de volledigheid van uw profiel, dat is niet noodzakelijk.

Overige gegevens

De gegevens die door uzelf zijn ingevuld tijdens het gebruik van Bettery Academy, denk aan aanvullingen in uw profiel, ingestuurde opdrachten, toetsen, forum berichten en behaalde cijfers worden ook door ons opgeslagen op een beveiligde server zodat u op elk gewenst moment uw informatie kunt inzien en bewerken. Daarnaast wordt voor uw login activiteit uw IP-adres opgeslagen en is het inzichtelijk wanneer u voor het laats ingelogd bent geweest. 

Delen van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn te vinden op uw persoonlijke profiel pagina. Uw naam en achternaam zijn inzichtelijk voor de medecursisten. Uw e-mailadres staat standaard afgeschermd, maar kunt u ook met medecursisten delen indien gewenst. 

De ingestuurde antwoorden op opdrachten of toetsen zijn inzichtelijk voor de trainers zodat zij u van feedback kunnen voorzien waar nodig. 

Evaluatieformulieren worden anoniem ingevuld en worden op die manier waar nodig verwerkt.

Berichten op het forum kunt u plaatsen in uw groep of in het forum van de hele organisatie/gemeente waarin u werkzaam bent. In het 1egeval zien alleen medecursisten het bericht, in het 2egeval ziet iedereen die in GG is geschoold het bericht. In elk forum is ook een projectorganisator en trainer aanwezig, op die manier waarborgen we goede afstemming tussen vragen uit de praktijk en het project.

Voor de filmpjes die worden gemaakt met de TrainTool opdracht wordt uw naam en e-mail adres verwerkt. Deze gegevens worden door Faculty of Skills niet voor eigen doeleinden verwerkt, hiervoor is een verwerkers overeenkomst opgesteld. Overige privacy voorwaarden van Faculty of Skills zijn hier te vinden.

Duur van opslag

U kunt zolang u gebruik maakt van Bettery Academy uw eigen gegevens inzien en wijzigen. Wij hebben uw gegevens nodig zo lang u Bettery Academy gebruikt. Wilt u Bettery Academy niet meer gebruiken? Neem dan contact met ons op per e-mail of per briefpost met het verzoek uw account op te heffen. Wij zullen binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Na het opheffen heeft u geen toegang en inzicht meer in uw account.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze sites gebruiken, hierin laten wij de IP-adressen anonimiseren voor uw privacy. 

Uw rechten

Wij bieden alle gebruikers het recht: 

 • Om “vergeten” te worden
 • Om uw persoonsgegevens in te kunnen zien 
 • Om uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen 
 • Om minder gegevens te laten verwerken
 • Om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking 
 • Om uw eerder gegeven toestemming in te trekken

Mocht u een van de bovenstaande rechten willen opvolgen, neem dan contact met ons op per e-mail of per briefpost. Als u ons vraagt persoonlijke gegevens te verwijderen, corrigeren, af te schermen of over te dragen zullen wij dit doen binnen een maand, of eerder indien dat redelijk lijkt. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De site wordt gehost bij de professionele hostingpartij OpenEdu te Eindhoven. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server van Bettery Academy. Elke gebruiker heeft een persoonlijk wachtwoord.

Wij sluiten met partijen die onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af om afspraken te maken over processen en beveiligingsmaatregelen voor uw privacy. Deze partijen mogen de gegeven niet voor eigen doeleinde gebruiken. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 16 januari 2019. De tekst van dit privacy beleid kan door ons worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen, feedback 

Wij controleren regelmatig of dit privacy beleid voldoet en gebruiken daartoe graag uw feedback. Als u feedback of een klacht heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen (info@bettery.nl)Summary

Gebruikersvoorwaarden voor het portaal Bettery-Academy. 

Full policy

Gebruikersvoorwaarden

Definities

 • Bettery Academy - Het online leerportaal. Via dit portaal wordt het blended learning traject aangeboden en hierop zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing. 
 • Cursist - De natuurlijke persoon die feitelijk (namens de opdrachtgever) aan de scholingsactiviteit(en) deelneemt. 
 • Cursus - Cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Leergang - Het door de cursist te volgen blended leertraject dat is opgesteld door Bettery Institute, gericht op de visie van ZZ naar GG en de praktische toepassing daarvan in eigen werk.
 • Trainer - De opleider, docent, GG-expert, game changer in health. 

2. Algemeen 

Bij gebruik van Bettery Academy verklaard u kennis te hebben genomen van deze gebruikersvoorwaarden en ons privacy beleid en gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Bettery Institute raadt u aan de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid goed door te lezen. Lees deze voorwaarden geregeld na op de site in verband met eventuele wijzigingen. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden zullen via de website of op een andere manier aan u worden bekend gemaakt.

3. Eigendom 

Het auteursrecht en eigendom van Bettery Academy, inclusief presentaties, opdrachten en teksten behoren toe aan Bettery Institute.

4. Registratie en leeftijd

4.1   Het persoonlijke inlog account wordt aangemaakt door Bettery Institute.  

4.2 Indien u jonger bent dan 16 jaar, dan dienen ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming te geven voor het gebruik van Bettery Academy. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u toestemming hebt van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Gebruik van Bettery Academy 

5.1 U ontvangt uw persoonlijke inlog gegevens via de mail. Uw inloggegevens mag u niet aan anderen geven. Vermoed u misbruik? Meldt dit bij ons: info@bettery.nl  

5.2 Op het portaal vindt u verschillende onderdelen ter voorbereiding of ter verdieping in het GG/ZZ gedachtengoed:

 • Opdrachten
 • Toetsen
 • Artikelen
 • Presentaties
 • Evaluatieformulieren
 • Forum

5.3 Op het forum kunnen berichten geplaatst worden waar trainers/projectleiders ook in mee kunnen lezen en waar nodig vragen kunnen beantwoorden. 

5.4 Iedereen beheerd zijn/haar eigen account, door het maken van onderdelen ontvangt u cijfers of feedback. Dit vormt de voortgang van uw leerproces. Behaalde cijfers zijn ook terug te vinden op het portaal. 

6. Toegang, blokkering, buiten werking stelling van App en het gebruikersaccounts

6.1 Bettery Institute heeft het recht om met opgaaf van reden en met vooraankondiging;

 • Het gebruik van Bettery Academy en/of te toegang tot de gebruikersaccount geheel of gedeeltelijk te blokkeren; en/of 
 • Bettery Academy buiten werking te stellen en te houden; en/of;
 • Het gebruikersaccount te wissen 

6.2 Toegang blokkering of buiten werking stelling van het gebruikersaccount kan o.a. als er misbruik gemaakt wordt van Bettery Academy of als er sprake is van schending van het Nederlands recht. 

6.3 Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van het gebruik van Bettery Academy is Bettery Institute niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

7. Rechten en plichten van de Gebruiker

7.1 Bettery Academy mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt. 

7.2 Het gebruik van Bettery Academy kan op ieder gewenst moment door de cursist worden beëindigd door Bettery Institute hier een mail over te sturen. Dat kan naar info@bettery.nl 

7.3 De gebruiker staat ervoor in dat:  

 • Hij/zij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden; 
 • Hij/zij zich ervan zal onthouden Bettery Institute en overige gebruikers van Bettery Academy, te hinderen en/of schade toe te brengen.

8. Rechten en verplichtingen Bettery Institute

8.1 Bettery Institute spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van Bettery Academy.

8.2 Bettery Institute staat er niet voor in dat Bettery Academy of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd. 

8.3 Bettery Institute is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie. 

8.4 Bettery Institute is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook. (Zie privacyverklaring)  

8.5 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via Bettery Academy vermeld worden. 

8.6 Bettery Institute is gerechtigd Bettery Academy naar eigen inzicht en behoeven te wijzigen. 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Bettery Institute is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot Bettery Academy.

9.2 Bettery Institute is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van Bettery Academy.

9.3 Bettery Institute sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de App door de Gebruiker volledig uit, of in het geval van natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf tot hetgeen wettelijk maximaal is toegelaten.